دیدگاه:
 افغانستان عاری از تبعیض و نابرابری جنسیتی
ماموریت:
 ایجاد یک محیط آرام و مصوون از طریق توانمندسازی زنان و کودکان. موارد زیر ماموریت نهاد را تشکیل می دهد:
 بلند بردن آگاهی؛
 دادخواهی برای تغییر.
شناسایی و ریشه یابی چالش های زنان و کودکان؛
 انسجام دهی زنان در انجام امور استراتیژیک برای حل مشکلات؛
تسهیل گفتگوها در مورد موضوعات مربوط به زنان و کودکان؛
ارزش ها
برابری
عدم تبعیض
 احترام متقابل
عمل گرایی
دموکراسی
 اعتماد و تعهد
حقوق بشر/حقوق زنان
شفافیت و حسابدهی
تحمل و همدیگر پذیری

فعالیت‌های جاری

پروژه‌ها

هر صدا شنیده می شود

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان واطفال به همکاری مالی دفتر CARE international  پروگرام «هر صدا شنیده می‎شود»  (EVC) را در ولایت بلخ (ولسوالی‎های چارکنت و خلم) ...
بیشتر خواندن

حمایت از کمیسیون های منع خشونت علیه زنان در مبارزه با آزار واذیت جنسی

نام پروژه : حمایت از کمیسیون های منع خشونت علیه زنان در مبارزه با آزار واذیت جنسی نهاد تمویل کننده : جامعه بازافغانستان. نهاد تحقیقاتی ...
بیشتر خواندن

نقشه فعالیت


For more details mouse over on the proviences, which hilighted by diffirent color


ویدیو ها

ویدیوهای دیگر را اینجا تماشا کنید